Αν είσαι ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, τώρα έχεις τη δυνατότητα καταχώρησης της επιχείρησής σου εντελώς δωρεάν!

Όροι συμμετοχής εταιρειών

  1. Η εταιρεία μου εξυπηρετεί μεταφορές ή μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα ή συγκεκριμένες περιοχές στον Ελλαδικό χώρο που θα πρέπει να αναφερθούν στην παρακάτω φόρμα.
  2. Αποδέχομαι να καταταχτώ στο Metakomiseis.Info που είναι υπεύθυνο για την προβολή καταχώρησης. Η καταχώρηση θα είναι μόνιμη επ' αορίστου χρόνου που μόνο ο διαχειριστής μπορεί να την ανακαλέσει.
  3. Δέχομαι να δημοσιοποιούνται σχόλια που προέρχονται μόνο από πραγματικούς πελάτες.

Αν συμφωνείς με τους παραπάνω όρους, στείλε τα στοιχεία της εταιρείας σου στην ακόλουθη φόρμα:
Φόρμα καταχώρησης

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες στο guide@metakomiseis.info μέχρι 3 σε σύνολο και χωρητικότητας μέχρι 1 MByte η κάθε μία.